آدم‌های تنها ممکن است تنهای تنها باشند، یا اینکه دوتایی تنها باشند