بوق زدن طولانی و وحشیانه پشت فرموننه تنها باعث می‌شود که چراغ خیلی زودتر سبز شود بلکه تو ترافیک راهو هم زودتر باز میکنه #گلواژه و عقاید ایرانیان