با هر کسی که بدون اینکه به خودش زحمت یک لحظه فکر کردن رو بده خرافات و سنت ها و عقاید کهنه رو چشم‌بسته بپذیره و بکار بگیره #مخالفم