و حادثه‌اي خجول مثل درخت ؛ از تابلوهاي سبز فاصله ؛ نادرتر است و خشكيده‌تر