هنوز خبری از حضور بسیجی دهن گشاد مخابره نشده در مراسم استقبال از دیپلماتها خدا کنه رفته باشه