هرچی به صب نزدیک میشیم دغدغه منم بیشتر میشه بقال سر کوچه وینستون نداشته باشه و مجبور شم برم تا یه خیابون اونورتر همچین آدمی ام من !