آگاهان خبر می دهند با نزدیکی به شب چله و چهارشنبه سوری درحمایت از ۹۹ درصدی‌ها در تهران جنبش داف استریت در حال شکل گیری است