چرا دختره احساس مي‌كنه اگه صداش رو تو دماغي كنه و موقع حرف زدن عمداً اِم اِم كنه، ديگه خيلي ثکصی و تودل‌برو مي‌شه؟ #سئوالات ایرانی بی جواب