زخـمـه شـو.
زن سـاز و گو راز.
در سـمـاع تـن، بـسـوزان.