يکی از سرگرميای مفرّح ملّت خارجی اينه که بشينن حدس بزنن چيا تو ايران ممنوعه. ینی تو روحتون که مملکت مارو کردید بازیچه خارجی ها