قبل از هر اظهار نظري يه "به تو چه" به خودت بگو اگه جوابشو تونستي بدي بعد اظهار نظر كن! . دکتر شریعتی بعد از ضایع شدن در جمع