تابَــت : كـم
كامــم : تـب
بر تاك تنـم تكيـه بزن
.