تو ژاپن تخمه ژاپنی زیاده تو افغانستان افغانی تو هندوستان هم دوستان هستند تو بالاترین هم میگن مجاهد زیاده !