اگر دوتایی تنها باشند، ممکن است هر دو تنها باشند، یا اینکه فقط یکی از دوتا تنها باشد