چرا پسره كه مي‌گفت از بچگی با شیشه مشروب خورده‌ به محض اينكه تو مهموني بخار الكل مي‌رسه بهش، می‌افته زیر دست‌و پا؟ #سئوالات ایرانی بی جواب