تو بالاترین دو روزه داره برف میاد !
فدراسیون بیکاران ایران FBI ، اعلام کرد که بدلیل بارش برف سنگین ، سایت بالاترین فردا تعطیل است!