یه مدتی بود تلویزیون هرچی سریال پخش میکرد اسماشون آن داشت ، صاحب دلان ، کارآگاهان ،دلنوازان ،رستگاران ! حالا بعد از آن ظاهرا گیر دادن به تا : تا رهایی ، تا ثریا ! جریان چیه حالا خدا عالمه !