مرا ببخش اگر دوستت دارم و کاری از دستم بر نمی‌آید.