برای هر یک از گزاره‌هایی که گفتم حالت سومی هم وجود دارد که خو برای دلیل فیلان و فولان نمیتونم بگم ! تمام