مدتی است دارم چرت و پرت میگم.می دونم. شما به دل نگیرید از قدیم گفتن شنونده باعس عاقل باشه