75 هزار مترمکعب از مخازن آب لرستان شستشو داده شد ! ینی چی اونوقت ؟؟؟؟