این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است… نه خامنه ای ها گفتم در جریان باشید