- سلام کوچولو! برای چی اومدی مدرسه؟
- اومدم که کشتار بی‌رویه‌ی مسلمانان توسط رژیم خونخوار آل خلیفه و آل سعود رو محکوم کنم.