ایران پرس نیوز: دیروز در حوالی سفارت طبق گفته شاهدان عینی، صدای شلیک گلوله نیز به گوش می رسید !! آفرین بر آن گوش بینا