پس از درگذشت ولیعهد عربستان، پادشاه عربستان جانشین او شد.