شعارهای پیشنهادی : مسجد برای مسلمین سنگر است! رو کابل اینترنت ما لنگر است!