انتقاد آیت الله صافی، از کجی برخی آیت الله های دیگر.