مملکت داره به فاک میره یک دختر مشهدی خوشحاله که آخ جون طلا گرون شده! واقعا این بود آرمانهای امام فیلان ؟