طلبه‌ای که پیش‌تر بخاطر نهی از منکر کتک خورده بود، حالا امر به معروف می‌کند