والیبال نشسته! با دست و پای بسته! با ده تا توپ بولینگ! بدون قرص و دوپینگ!#ایده برا ورزش جدید