شعار پیشنهادی : بسیجی بی غیرت! گاوِ خرِ کثافت! …م تو اون قیافت!