بسیجیه می‏ره اداره‏ امور مشمولین، می‏گه: می‏خوام مشمول رحمت الهی بشم.