بسیجی دهن گشادتو گوش بچه‏ش اذان می‏خونه، بچه‏ش کر می‏شه.