امام خمینی گفت: «اگر هر مسلمانی یک تشت آب بریزد، اسرائیل را آب خواهد برد!»
اما حالا بعد از بیست سی سال خلافش ثابت شد.
یعنی اگر هر اسرائیلی یک گوز بدهد، تمام مسلمانان را باد خواهد برد.