برای صدمین بار بوقوع پیوست :شایعه مرگ جمیله # بابا یکی بره ایشونو با شات گان بزنه، خیال همه رو راحت کنه.