از بسیجیه می‏پرسن خط امام چیه؟ می‏گه: خطی که اگه ازش خارج شی، میای توش.