شعارهای پیشنهادی : این لشکر حسینه! اونم خود حسینه! سلام حسین! چطوری؟