در اعتراض به سیاست های اقتصادی محمود عباس؛ جنبش “فلسطین را اشغال کن!” به راه افتاد.