بازداشت وکیلِ وکیلِ یکی از وکلایِ سابق زندانیان سیاسی.