کالبدشکافی تاریخ :امام(ارواح ناقلا) در حال سخنرانی: انقلاب ما[در آسمان نورافشانی می بیند و با انگشت نشان میدهد]ئه! انفجار نور بود! دیدین؟