تفکیک جنسیتی در مدارس دخترانه؛ سبیلوها از بی‌سبیل‌ها فی‌سبیل‌الله جدا می‌شوند.