دهانش بقدری سخت و پر توقع روی لب‌هایم مانده بود که نتوانستم از دادن عیدی، طفره بروم