روی سنگ قبرم بنویسید " هیچ وقت طعم آرامش را تو این کمپ لعنتی  نچشید 
پ . ن 
خاک تو سرم بعد نه سال هنوز آرامش ندارم