رفتی از این آغوش چه راحت .. و باز منم تنها و خاموش چراغت .. چه بی اعتنا رفتی .. نفهمیدم حس من واست یه تفریحه ..