بعضی از چیزام هست که فقط یه بار میگم.... بعدش یه روز بی سر و صدا میرم