میگم تنهام / میگه از لحاظ عاطفی تامین نمیشی باید یکی کنارت باشه / میگم کسی رو ندارم میگه اهوم 
اهوم درد اوهوم و کوفت