میگه مرور زمان همه چیز رو حل میکنه .. میگم مرور زمان دل آدم و سنگ میکنه .. فقط همین