یکی پیدا شه جای من مقاومت کنه در برابر زندگی....کشش ندارم خودم