امروز یارو اومد تو خیابون یخمو گرفت که به بیماران سرطانی کمک کن !
گفتم من خودم سرطان دارم عوضی فقط نگام کرد دریغ از یه یه اورویی !