بارون بند اومد
هرچي از بهار ميگذره دلم بيشتر ميگيره و نرفته دلم براش تنگ ميشه
آخه ميدوني بهار فصل محبوب منه
پ.ن: حواست باشه محبوبامون قاتي نشن
من محبوب جيغ جيغو حالمو به هم ميزنه